From Melismas

translated from the Filipino by

Aside from water, aside from sailing, killings

and results of counting steps,

in pursuit of danger as well as familiarity

of gestures shielded from view by dayandang trees.

The season’s too cold for leaping

to conclusions on whether constellations are drifting farther

away from us. Doomsday cultists are coming out of the woodwork

these days, crowing about supposed signs

of the Second Coming. Do we now synchronize

our positions, are the children’s hearts

getting healthier, are the horses

trotting faster than before? Suppose I imagine

birds, will that conjure birds?

If I visualize paradise,

will that render visible the wind’s unseen machinery,

will that produce names for all kinds

of wounds to make plain the level of damage wrought

to the environment, to explain the water rise

going beyond the expected limits

assuming we can still consider as limits

the coiled ropes and upright pickets of my unease?

Mula sa Melismas

Bukod sa tubig, bukod sa paglalayag, mga pagpatay

at mga resulta ng pagbibilang ng hakbang,

pagsunod sa kapahamakan gayundin ang pagkilala

sa mga galaw na itinatago ng mga dayandang.

Malamig ang panahon para sa paglukso

sa mga konklusyon kung dumidistansiya

ba ang mga konstelasyon. Parang nauuso

na naman ang pagmimiron sa mga signos

ng pagbabalik ng Panginoon. Sabay-sabay

na naman ba ang pagposisyon, naglulusugan

ba ang mga puso ng mga bata, bumibilis

ba ang mga kabayo? Kung mag-iisip ba ako

ng mga ibon, lalabas ba ang mga ibon?

Kung mag-iisip ba ako ng kaluwalhatian,

lalabas ba ang mga mekanismo ng hangin,

papangalanan ba ang lahat ng klase

ng sugat upang ipaliwanag ang mga pinsala

sa paligid, upang linawin ang paglampas

ng tubig sa mga naitakdang hangganan

kung hangganan bang maituturing

ang mga lubid at tulos ng aking ligalig?